Verkoopsvoorwaarden webshop Maison De Beauté

1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De verkoper: de natuurlijke- of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. De consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Retour: de consument kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dit is de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. Dag: werkdagen, d.w.z. uitgezonderd zaterdag, zondag en feestdagen.

2. De verkoper Maatschappelijke zetel: Maison de Beauté, Markt 4 , 8755 Ruiselede. België met BTW nummer 0807 951 897

3. Toepassingsgebied Elke bestelling geldt als aanvaarding door de consument van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de consument, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

4. Prijzen en betalen en facturatie Het aanbod bevat een volledige omschrijving van het aangeboden product. Deze bevat steeds de prijs en de eventueel aangeboden korting. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard. De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het totstandkomen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding. De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen. Bij Maison de Beaute heeft u de mogelijkheid om te betalen via: Bancontact / Mister Cash, Kredietkaart of een bankoverschrijving vooraf. Contante betaling bij Maison de Beauté, markt 4 8755 Ruiselede, is uiteraard ook mogelijk. Het IBAN-rekeningnummer van Maison de Beauté is BE27 0018 7754 9073 en BIC GEBABEBB. Niet betaalde bestellingen worden na 4 (vier) dagen automatisch geannuleerd door de verkoper. Elke klacht betreffende een factuur dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of email te worden geformuleerd binnen de 5 (vijf) dagen na ontvangst van de factuur. De verkoper verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de online shop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem. In het geval een betalingstermijn werd bedongen en in elke geval 30 dagen na levering is de koper, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling , een moratoire intrest verschuldigd voor laattijdige betaling van 1 % per maand en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 €. Wat facturatie betreft is de consument verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde gegevens. Het betreft een elektronische factuur. De bevestigingsmail geldt als factuur.

5.Leveringen in België. Het leveringsadres mag echter geen postbusadres zijn. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens anders omschreven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de consument. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. Levering van de produkten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen de 5 (vijf) dagen. Dit kan evenwel langer duren in geval van overmacht of niet tijdige bevoorrading van onze leveranciers. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Voor vertragingen bij BPOST of DPD zijn wij niet aansprakelijk. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. MAISON DE BEAUTE kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

6. Bedenktijd en retourneervoorwaarden In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 10 (tien) dagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat, binnen dezelfde termijn, met de originele labels, ongebruikt en in de originele verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Maison de Beauté, Markt 4, 8755 Ruiselede Ongefrankeerde retourneringen zullen niet worden aangenomen. Goederen die specifiek voor de consument ontworpen zijn of die kunnen bederven worden niet teruggenomen en de consument kan zich dus niet beroepen op het herroepingsrecht. Wegens hygiënische redenen kunnen oorbellen niet worden teruggenomen. De retourzending wordt door Maison de Beauté gecontroleerd. Na een geslaagde controle wordt het artikel met u verrekend. Ten laatste 30 dagen na aanvaarding van de terugzending zal de verkoper de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering.

7. Garantie Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de consument de verkoper hiervan binnen de 5 (vijf)) dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de consument. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de consument aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het bovenvermelde garantiestelsel.

8. Overmacht Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Voor vragen, advies en een afspraak kunt u bellen of zien wij u graag in ons instituut. Tot binnenkort!